OBWIESZCZENIE

2008-01-22 09:32:59 Obwieszczenia

Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec-Zdrój , 28 -131 Solec-Zdrój, dla inwestycji polegającej na: Rozbudowa i przebudowa systemu wodno- kanalizacyjnego Gminy Solec - Zdrój i Pacanów

wzór


Solec-Zdrój, dnia 17.012008.

Znak: GKB.I.7331-55/07


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, p0z.717 z p. zm./

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17.0l.2008. zostało wszczęte postępowanie

w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej

na rzecz GMINY Solec-Zdrój , 28 -131 Solec-Zdrój,

dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno- kanalizacyjnego Gminy Solec - Zdrój

i Pacanów

dotycząca miejscowości Kików, Gmina Solec - Zdrój.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kików, Gmina

Solec- Zdrój wraz z dwoma pompowniami sieciowymi oznaczonymi literą P

z przebiegiem tras określonych na mapie zasadniczej w skali 1 : 1000, sekcje oznaczoną

nr 154.334.094, 154.334.14l, 154.334.14Z, 154.334.15l 154.334.144, 154.334.153,

154.334.20l.

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego przewidziana jest poprzez:

- projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U 0 średnicy Dn 200 mm,

Dn 160 mm, zbierającą ścieki sanitarne z poszczególnych gospodarstw poprzez

przykanaliki,

- dwie pompownie sieciowe ścieków oznaczone na załączniku graficznym literą P,

usytuowane na działce nr ew. 2347 i 1923, umożliwiające transport ścieków z niższych

poziomów terenu do głównych ko1ektorów sanitarnych oraz

- projektowaną sieć kanalizacji tłocznej.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie układ sieci grawitacyjno-

ciśnieniowy z doprowadzeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Solec

Zdrój.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 3

w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, pok. nr 3 w

godzinach 7.15-15.15. 0raz składać wypowiedzi i ewentualne uwagi co do zebranych

dowodów i materiałów.

Z up. WÓJTA
mgr inż.Artur Cygan
ZASTĘPCA WÓJTA

Zobacz również: