OBWIESZCZENIE

2008-01-25 10:04:29 Obwieszczenia

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój, Inwestycja realizowana jest w ramach porozumienia Gminy Solec-Zdrój i Gminy Pacanów dla inwestycji polegającej na: Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Wójcza, Gmina Pacanów.

Solec - Zdrój , dnia 24.01.2008.

Znak: GKB.I.7331-34/2007


OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./, art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 24.01.2008. Znak: GKB.I.7331-34/07 Wójt Gminy Solec Zdrój wydał decyzję w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,

Inwestycja realizowana jest w ramach porozumienia Gminy Solec-Zdrój i Gminy Pacanów

dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

dotycząca miejscowości Wójcza, Gmina Pacanów.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in.:

Inwestycją jest objęta budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami, w miejscowości Wójcza, gm. Pacanów, z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej we wsi Świniary w gm. Solec-Zdrój. Kanalizacja wykonana z rur PCV –U średnicy Dn 200 mm i Dn 160 mm, studzienki rewizyjne z tworzywa PE o średnicy Dn 400 mm, nie włazowe, kontrolne betonowe średn. Dn 1000 mm z przykryciem płytami żelbetowymi z pierścieniem i włazem żeliwnym typu D-400. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie układ sieci grawitacyjno-ciśnieniowy z doprowadzeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary.


Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Pacanowie i Solcu Zdroju, w dniach od 2008.01.24. do .2008. 02.07

Wójt Gminy Solec Zdrój

mgr inż. Adam Pałys

Zobacz również: