ZAWIADOMIENIE

2016-02-19 10:42:31 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowywaniach.

 Wójt Gminy Solec-Zdrój                                                                     

  Solec-Zdrój, dn. 15.02.2016

OŚ.6220.6.2015.2016

  

 

   ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowywaniach

 

 

            Działając na podstawie  art. 85 ust. 3  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013  poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.02.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowywaniach dla  przedsięwzięcia  pod nazwą: Kontynuowanie wydobycia wód leczniczych ze złoża „Wełnin”, gmina Solec-Zdrój.       

            Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013  poz. 1235 z późn. zm.) z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  osoby zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 19 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.00 do 15.00.

            Podano do publicznej wiadomości  poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój  oraz na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Solec-Zdrój.

 

 

 

                                                                           Wójt Gminy Solec-Zdrój

                                                                                        mgr inż. Adam Pałys

                                                                                         

Zobacz również: