OBWIESZCZENIE

2008-01-31 13:23:03 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów Dotyczącej miejscowości Żuków, Gmina Solec Zdrój Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

wzór
Solec-Zdrój, dnia 30.01.2008.

Znak: GŚP.II.7624-1/08

POSTANOWIENIEStosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm)

zawiadamiam, że na wniosek Gminy w Solcu Zdroju zostało wszczęte postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów

Dotyczącej miejscowości Żuków, Gmina Solec Zdrój

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego przewidziana jest poprzez:

- projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U o średnicy Dn 200 mm, Dn 160 mm, zbierającą ścieki sanitarne z poszczególnych gospodarstw poprzez przykanaliki,

- pompownię sieciową ścieków P usytuowaną na działce nr ew. 329, umożliwiającą transport ścieków z niższych poziomów terenu do głównych kolektorów sanitarnych oraz - projektowaną sieć kanalizacji tłocznej.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie układ sieci grawitacyjno-ciśnieniowy z doprowadzeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Solec Zdrój.


Z treścią wniosku można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy , pok. Nr 3 w godz. 715 – 1515


Z up. Wójta
mgr inż. Barbara Simon
Sekretarz Gminy

Zobacz również: