ZAWIADOMIENIE

2016-02-24 08:04:57 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowywaniach

Wójt Gminy Solec-Zdrój                                                              

  Solec-Zdrój, dn. 22.02.2016

OŚ.6220.3.2015.2016

 

 

 

   ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowywaniach

 

            Działając na podstawie  art. 85 ust. 3  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013  poz. 1235 z późn. zm.)  informację, że w dniu 22.02.2016r. została  wydana  decyzja o środowiskowych uwarunkowywaniach  znak: OŚ.6220.3.2015.2016 dla planowanego przedsięwzięcia  pod nazwą: Wydobywanie kopaliny za pomocą otworu wiertniczego DAR NATURY na działce nr ewid. 1012 w miejscowości Piestrzec do celów rozlewniczych i kąpielowych.

           

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 19 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.00 do 15.00.

 

            Podano do publicznej wiadomości  poprzez zamieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój,  oraz na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Solec-Zdrój.

 

 

                                                                          Wójt Gminy Solec-Zdrój

                                                                                        mgr inż. Adam Pałys

                                                                                        

Zobacz również: