ZAPYTANIE OFERTOWE

2016-03-10 14:48:47 Obwieszczenia

Dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój w 2016 roku

I.    ZAMAWIAJĄCY;

Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój tel. 041 377 60 39, fax. 041 377 60 22 www.solec-zdroj.pl NIP: 655 187 96 23

II.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu (utylizacji) wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położnych na terenie gminy Solec-Zdrój i zalegających na posesjach.

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

a)    demontaż pokryć dachowych, transport w tym pakowanie i unieszkodliwianie na składowisku odpadów w szacunkowej ilości ok. 1540 m2,

b)    usuwanie wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach, transport w tym pakowanie i unieszkodliwianie na składowisku odpadów w szacunkowej ilości ok. 4900 m2. Zmawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do demontażu, usuwania i unieszkodliwiania.

III.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia: od 01.06.2016 r. do 31.08.2016r.

IV . WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a)    posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)    posiadają aktualną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,

c)    posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)    posiadają aktualną umowę ze składowiskiem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub inny dokument potwierdzający możliwość unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

V.    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.    Wykonawca składa ofertę wg wzoru będącego załącznikiem nr 1 do Zapytania (Formularz ofertowy) podając cenę netto i brutto za lm2: (I) demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pochodzących z dachów budynków oraz (II) transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach, uwzględniając w tym koszt przygotowania do transportu tj. pakowania.

2.    Wykonawca składa wraz z ofertą:

a)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

b)    stosowne zezwolenia (poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów) na prowadzenie działalności związanej z wyrobami zawierającymi azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym aktualną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,

c)    kopię umowy ze składowiskiem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub inny dokument potwierdzający możliwość unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

3.    Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4.    Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku braku uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

5.    Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie z opisem „Oferta w postępowaniu na wykonanie usługi pn: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój w 2016r. - nie otwierać przed dniem 24 marca 2016r. godz. 11:00”.

VI.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Urząd Gminy Solec-Zdrój, ul.l Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

Termin: 24 marca 2016r. godz. 11:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 24 marca 2016r. godz. 11:00

pokój nr 19.

VII.    OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny oceny ważnych ofert na podstawie następujący kryteriów:

1. 100% cena

VIII.    INFROMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie BIP gminy.

IX INFORMACJE

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania Ustawa z dnia 29.01.2004 Prawo

Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U z 2015 poz 2164).

X. ZAŁĄCZNIKI

 

 Kontakt: tel. 41 377 60 39, 41 377 60 41 wew. 19                                                                         

 

Podpis zamawiającego

 mgr inż. Adam Pałys

(klikaj w poszczególne ikonki poniżej aby otwierać poszczególne dokumenty)

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy
Zobacz również: