ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2016-03-17 11:50:02 Obwieszczenia

o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Solec-Zdrój

Solec-Zdrój dnia 15.03.2016

OŚ.6220.1.2015.2016                                                  

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 ze zm.) w związku z:

prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 19.06.2015r. sygn. Akt II SA/ke 514/15 odrzucającym skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach  z dnia 26.03.2015r.  znak: SKO.OŚ-60/594/42/2015 uchylającą zaskarżoną  decyzję organu I instalacji w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia  pn. Budowa urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów:

1)      elektrownie wiatrowe w ilości 2 szt. o mocy łącznej do 1200 kW, wysokość wieży pojedynczej  do 78m, średnicy wirnika do 56 m,

2)      fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt.,

linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gmina Solec-Zdrój i przekazującym sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ 

oraz postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28.10.2015r. sygn. Akt II OSK 2459/15 oddalającym skargę kasacyjną 

zawiadamiam, że toczy się nadal postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ww. przedsięwzięcia wszczęte 18.12.2009r. na wniosek Mini Market Bożena Babiarz. 

            Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 ze zm.)  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko.

            W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój w pokoju nr 19 w godzinach pracy urzędu  od 7.00 do 15.00.

                W terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia można składać do tut. Urzędu uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ww. ustawy. Oranem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Solec-Zdrój.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  na stronie BIP Urzędu Gminy Solec-Zdrój http://solec-zdroj.pl/bip/, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stopnica, w miejscowości Konary oraz miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia - miejscowości Sułkowice.

                                               

 

 

                                                     Z up. Wójta

                                                    dr inż. Ewa Król-Pałys

                                                                      inspektor ds. ochrony środowiska                                                                      

Zobacz również: