Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2016-03-21 08:51:35 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając w oparciu o art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r. poz. 782,  ze zm.) oraz zgodnie z zarządzeniem Nr 14/2016 z dnia 21.03.2016r.,  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Solec – Zdrój dnia 21.03.2016Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyWójt Gminy Solec – Zdrój działając w oparciu o art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r. poz. 782,  ze zm.) oraz zgodnie z zarządzeniem Nr 14/2016 z dnia 21.03.2016r.,  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:


Nieruchomość położoną w miejscowości Świniary, woj. świętokrzyskie stanowiącą własność gminy Solec – Zdrój oznaczoną jako działka :

nr ew. 702/1 o pow. 0,0240 ha nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Solec – Zdrój działka stanowi obszar oznaczony symbolem 097 KDL 1/2, którego przeznaczeniem jest projektowana droga lokalna, ulica. Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW KIB00053327/1.

Cena nieruchomości wynosi 1 800,00 zł.

Opisana nieruchomość podlega zbyciu w trybie bezprzetargowym – bezpośredniemu sąsiadowi przedmiotowej nieruchomości tj. p. Julianowi Wawrzeniec zam. Świniary 69, 28-131 Solec – Zdrój.


W/w nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Solec - Zdrój( Uchwała nr XXI/96/2008 Rady Gminy Solec – Zdrój).

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o zakup nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.


Zarządzenie Nr 14/2016 - kliknijWykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu - Zdroju od dnia 21.03. 2016 r. na okres 6 tygodni oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie go na tablicach ogłoszeniowych danej miejscowości oraz na stronie internetowej www.solec-zdroj.pl, BIP Solec – Zdrój.
Zobacz również: