O G Ł O S Z E N I E

2008-01-25 12:42:11 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza na rok 2008 otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych dotyczący:

O G Ł O S Z E N I EWójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza na rok 2008 otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych dotyczący:


  1. Pomocy społecznej,w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,

- wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych stacjonarnych dla osób po

kryzysach psychicznych i terapii zajęciowej

- środki finansowe przeznaczone na w/w zadanie

400 030,00


Dotacje będą przyznane odpowiednio:


ad.pkt. 1 – miesięcznie w następujących transzach przez cały okres realizacji zadania.

w 11 transzach : luty 2008r. 2/12 kwoty przeznaczonej na realizację zadania

marzec-grudzień 2008r. miesięcznie po 1/12 kwoty

przeznaczone na realizację zadania


Termin składania ofert do dnia 25.02.2008 roku.

Rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu 27.02.2008 roku w trybie konkursu otwartego.

Stosowane kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert:

W 2007 roku zadania w zakresie objętym konkursem zrealizowano za kwotę

402 420,00.

Zobacz również: