ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2016-05-10 10:53:25 Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WÓJT GMINY

Nowy Korczyn       

woj. świętokrzyskie                                                                                                 Nowy Korczyn, dnia 05.05 2016 roku


ZTŚ.6220.2G.2016

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach

Na podstawie art. 61 oraz 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 223) stosownie do art. 71, art. 73 ust.l, art. 75ust.

1    pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353.)

zawiadamiam


że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16A 33-100 Tarnów (działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pani Justyny Schydło - TRACTEBEL ENGINEERING S.A. ul. Dulęby 5, 40 - 833 Katowice -POLSKA) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu o średnicy DN700 MOP 8,4 MPa na odcinku od punktu Pz7-I do Węzła Zborów”

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353.) oraz § 2 ust. 1 pkt 21 w nawiązaniu do § 3 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r poz.71), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się o uzgodnieniu z następującymi organami:

-    Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach

-    Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego strony maja prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłaszania wniosków i żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Korczynie pok. Nr 12 w dniach urzędowania w godz. od 8:00 do 14:00. Tel. 41 2345432

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze zawiadomienie -obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie www.nowykorczyn.pl/bip w zakładce aktualności oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Korczyn oraz Solec Zdrój a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia

 

WÓJT 

mgr inż. Paweł Zagaja

Zobacz również: