ZAWIADOMIENIE

2016-05-31 12:23:23 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) zawiadamia, że w dniu 25.05.2016 została wydana decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia

   Wójt Gminy Solec-Zdrój                                                                                                            

 

OŚ.6220.1.2015.2016                                                  Solec-Zdrój 25.05.2016                                                                           

    

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu  decyzji

 

Wójt  Gminy  Solec-Zdrój działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) zawiadamia, że w dniu  25.05.2016  została wydana decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: 1) elektrownie wiatrowe w ilości szt. 2, o łącznej mocy do 1200 kW, wysokość wieży do 78 m, średnicy wirnika do 56 m, 2) fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., 3) linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gm. Solec Zdrój.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój pokój nr 19 w godz.  700 – 1500.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie – obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze zawiadomienie zostaje umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Solec-Zdrój, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stopnica, w miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Sułkowice oraz w miejscowości Konary.                                                                             

 

 

 

                                                                           Z up. Wójta

                                                                       mgr inż. Artur Cygan

                                                                     ZASTĘPCA WÓJTA

Zobacz również: