OBWIESZCZENIE

2008-02-07 10:38:48 Obwieszczenia

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./, art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 7.02.2008. Znak: GKB.I.7331-30/07 Wójt Gminy Solec Zdrój wydał decyzję w sprawie:

wzór


Solec - Zdrój , dnia 7.02.2008.

.


Znak: GKB.I.7331-30/2007


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./, art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 7.02.2008. Znak: GKB.I.7331-30/07 Wójt Gminy Solec Zdrój wydał decyzję w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,

Inwestycja realizowana jest w ramach porozumienia Gminy Solec-Zdrój i Gminy Pacanów

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Gminy Pacanów, dotycząca miejscowości BIECHÓW, gmina Pacanów

Zakres przedsięwzięcia:

Inwestycją jest objęta budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami w miejscowości Biechów, gm. Pacanów, z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej we wsi Świniary w gm. Solec-Zdrój. Kanalizacja wykonana z rur PCV –U średnicy Dn 200 mm i Dn 160 mm, studzienki rewizyjne z tworzywa PE o średnicy Dn 400 mm, nie włazowe, kontrolne betonowe średn. Dn 1000 mm z przykryciem płytami żelbetowymi z pierścieniem i włazem żeliwnym typu D-400.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie układ sieci grawitacyjno-ciśnieniowy z odprowadzeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Swiniary.


Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Pacanowie i Solcu Zdroju, w dniach od 2008.02.07. do .2008. 02.21.

Z up. WÓJTA
mgr inż.Artur Cygan
ZASTĘPCA WÓJTA

Zobacz również: