OGŁOSZENIE

2016-07-21 14:09:51 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w roku 2016.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić kluby i stowarzyszenia sportowe działające w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), których celem nie jest osiągnięcie zysku.

 

1.      Rodzaj zadań - popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym.

2.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 15.000,00 zł

3.      Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi zostanie udzielona dotacja po podpisaniu umowy.

4.      Terminy i warunki realizacji zadania - do dnia 31.12 2016 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie.

5.      Termin składania ofert – do 12 sierpnia 2016 roku do godz. 14.00 w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta i nazwy zadania, którego oferta dotyczy (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju).

6.      Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert określa Zarządzenie nr 34/2016 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w roku 2016.

7.      W roku 2015 oraz 2016 nie udzielono dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój.

 WÓJT

mgr inż. Adam Pałys

Zobacz również: