Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2016-08-18 11:33:02 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży :

I.       Nieruchomość położoną w miejscowości Żuków, gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiącą własność gminy Solec – Zdrój, oznaczoną na mapie ewidencji gruntów obrębu Żuków jako działka :

       dz. 362 o pow. 0,15 ha położona w miejscowości Żuków

nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Solec – Zdrój nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę zagrodową. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW 24 851/1.

Cena nieruchomości 7 740,00 zł

II. Opisana nieruchomość  podlega zbyciu w trybie przetargowym.

III. W/w nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z  przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Solec – Zdrój .

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o zakup nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Bliższe informacje nt. treści wykazu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w przy ulicy 1-go Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój, w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie 41 377 60 41 wew. 11.

 

                                  Zarządzenie nr 44/2016 z dnia 18.08.2016 w sprawie sporządzenia wykazu - do pobrania

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu - Zdroju  od dnia 25.08.2016 r. na okres 6 tygodni  oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie go na tablicach ogłoszeniowych danej miejscowości oraz na stronie internetowej www.solec-zdroj.pl, BIP Solec – Zdrój.

Zobacz również: