OBWIESZCZENIE

2008-02-08 12:17:07 Obwieszczenia

Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój, dla inwestycji polegającej na:

wzór


Solec - Zdrój , dnia 08.02.2008.


Znak: GKB.I.7331-42/07


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./,art. 10.§1 oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000r. z póź.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 08.02.2008.znak: GKB.I.7331-42/07 wójt Gminy Solec Zdrój wydał decyzję dla inwestycji:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,

dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Świniary, Gmina Solec - Zdrój.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Budowę oczyszczalni ścieków o projektowanej wydajności 300 m3 /d i obsługi mieszkańców równoważnych ca RLM 2995, przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku – 109 500 m3 .

Obiekt oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowane będą na gruntach wsi Świniary – działki nr ew. 820, 824, 799, 829, 830, 831, 832, 800, 837, 873, 1025, 905, 908

Realizacja oczyszczalni ścieków przewidziana jest na powierzchni około 0.2000 ha, na terenie wygrodzonym . Teren w granicach ogrodzenia zostanie w sposób trwały zabudowany obiektami technologicznymi w formie budynku oczyszczalni oraz drobnych obiektów inżynierskich a także obiektami pomocniczymi i towarzyszącymi typu: pompownia ścieków, zbiornik retencyjny, sieci sanitarne i kablowe podziemne, drogi place i chodniki, zieleń ozdobna i ochronna /drzewa, krzewy i trawniki/.

Obiekty towarzyszące będą lokalizowane również poza terenem ogrodzonym tzw. obiekty infrastruktury towarzyszącej, obejmujące w szczególności:

- kanały: doprowadzający ścieki surowe i odprowadzający ścieki oczyszczone,

- wodociąg,

- droga dojazdowa do oczyszczalni,

- linia zasilania w energię elektryczną.


Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr. 98 poz.1071 z 2000r. z póź. zm.) strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, w ciągu 14 dni, pok. nr 3 w godzinach 7.15-15.15.

Z up. WÓJTA
mgr inż.Artur Cygan
ZASTĘPCA WÓJTA

Zobacz również: