ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2016-10-14 10:04:32 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój.

Wójt Gminy Solec-Zdrój

Solec-Zdrój, dn. 12.10.2016

 

OŚ.6220.2.2016

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 

 Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23 tj. ze zm., KPA) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 t.j. ze zm.)                                               

                                                                     zawiadamiam

że na wniosek Gminy Solec-Zdrój z dnia 11.10.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji  przedsięwzięcia polegającego na: Uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Solec-Zdrój w miejscowościach  Solec-Zdrój, Zielonki, Zborów, Piestrzec i Wełnin.       

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71 tj. ze zn.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzony na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 t.j. ze zm.).Na podstawie  art. 64 ww ustawy organ prowadzący postępowanie – Wójt Gminy Solec-Zdrój –  wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 t.j. ze zm.) oraz art. 49 KPA  strony zawiadamiane są o czynnościach organu poprzez obwieszczenie. Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Solec-Zdrój, wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój oraz w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia tj. właściwych miejscowo sołectwach.

Informuje o uprawnianiach stron wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym stadium postępowania. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju ul. 1 Maja 10 pokój nr 19.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie – obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                    Z up. Wójta

                                                                                  dr inż. Ewa Król-Pałys

Zobacz również: