Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2008-02-08 14:58:40 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że przeznacza do sprzedaży:

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 4/08

Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia 08.02.2008r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że przeznacza do sprzedaży:

 

1.     Nieruchomość położoną w miejscowości Świniary gm. Solec-Zdrój stanowiącą własność Gminy Solec-Zdrój oznaczoną na mapie ewidencji gruntów jako działki nr 751 o pow. 0,06 ha i nr 752 o pow. 0,043 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 33610.

2.     Nieruchomość powyższa jest zabudowana budynkiem w którym znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzonym przez CARITAS Diecezji Kieleckiej.

3.     Nieruchomość winna być zagospodarowana na cele związane z pomocą społeczną.

4.     Zgodnie z przeznaczeniem zapisanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój nieruchomość położona jest na terenach oświaty i usług zdrowia.

5.     Cena nieruchomości wynosi po udzieleniu przez Radę Gminy Solec-Zdrój bonifikaty wynosi 54000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

6.     Opisana nieruchomość podlega zbyciu w trybie bezprzetargowym na rzecz CARITAS Diecezji Kieleckiej.

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o zakup nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Zobacz również: