OBWIESZCZENIE

2017-03-23 07:51:42 Obwieszczenia

o zebranym materiale dowodowym w sporawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn: Budowa stacji transformatorowej, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz złącza kablowo pomiarowego, działka nr ewid. 186/2, 187/2, 188/1, 189/1, 230 położone w m. Ludwinów, gm. Solec - Zdrój

Solec – Zdrój, dnia 23.03.2017r.

Znak: GP.6730.3.2017


Wójta Gminy Solec-Zdrój

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art 49 Kpa (Dz. U. 2016.23 z dnia 2016.01.07)

zawiadamiam

o zebranym materiale dowodowym w sporawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn:

Budowa stacji transformatorowej, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz złącza kablowo pomiarowego, działka nr ewid. 186/2, 187/2, 188/1, 189/1, 230 położone w m. Ludwinów, gm. Solec - Zdrój


Strony zainteresowane mogą zapoznać się w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Solcu - Zdroju, pokój nr 19 oraz składać wypowiedzi i ewentualne uwagi w sprawie.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o zebrany materiał dowodowy.Z up. Wójta

Grzegorz Jabłoński

insp. ds. gospdarki przestrzennej

Zobacz również: