ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-06-20 11:43:20 Obwieszczenia

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie tabliczek edukacyjnych (gatunkowych) w ramach zadania pn. Budowa ścieżek edukacyjnych w Solcu-Zdroju.

Dotyczy: zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie tabliczek edukacyjnych (gatunkowych) w ramach zadania pn. Budowa ścieżek edukacyjnych w Solcu-Zdroju.

I.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wykonanie tabliczek edukacyjnych (gatunkowych) w ramach zadania pn. Budowa ścieżek edukacyjnych w Solcu-Zdroju.

Zakres zleconych prac obejmie: Wykonanie tabliczek edukacyjnych, (gatunkowych) o wymiarach 30 x 40 cm wraz ze stelażami - szt. ok. 60,

-    podkład tablicy: płyta wodoodporna grubości min. 18 mm,

-    nadruk: wykonany metodą druku dającego wieloletnią odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV,

-    nośnik tablicy: blacha ocynkowana o grubości min. 0,6 mm,

-    materiał na stelaż: 1 słupek do tablicy, słupki o wysokości ok. 60 cm wykonane z bali o średnicy ok. 8 cm z drewna iglastego, toczone, oszlifowane, impregnowane trzykrotnie, zabezpieczone przed wilgocią, barwione na zielony kolor,

-    mocowanie w gruncie: ok. 60 cm ukotwienia stalowego, umożliwiające wbicie stelaża bezpośrednio do gruntu.

-    wymagany okres gwarancji tabliczek to 3 lata,

2.    Zdjęcia i charakterystyka gatunków (w tym drzew, krzewów, pnączy, traw i bylin) zostanie ustalona w toku konsultacji po wyborze Wykonawcy.

3.    Zamawiający przekaże Wykonawcy zestawienie gatunków z podaniem nazwy polskiej i łacińskiej.

4.    9 szt. tablic będzie podwójnych (ponieważ projekt dotyczy dwóch terenów, w przypadku których część gatunków roślin powtarza się).

5.    Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości tablic, przy czym zmniejszenie to dotyczyć może kilku sztuk.

6.    Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o posiadaniu przez Wykonawcę praw autorskich do wykorzystanych przy realizacji zamówienia wzorów elementów oraz prezentowanych elementów graficznych i treści oraz nie naruszania tym praw majątkowych osób trzecich.

7.    Zaproponowane przez Zamawiającego treści tablic, zostaną opracowane pod względem redakcyjnym i graficznym przez Wykonawcę. Wykonawca przystąpi do wydruku tablic po akceptacji projektów przez Zamawiającego.

8.    Materiały użyte do realizacji zamówienia będą wysokiej jakości, odpowiednio zabezpieczone, odporne na warunki atmosferyczne.

9.    Sposób wykonania tablic i nadruku powinien dawać wieloletnią odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

10.    Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za wykonanie zamówienia, z którą to osobą Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona będzie dokonywała wszelkich uzgodnień dotyczących zamówienia.

11.    Wymagany termin dostarczenia tabliczek Zamawiającemu: do 29 września 2017 roku.

12. Do oferty należy dołączyć proponowaną przez Wykonawcę propozycje tablic edukacyjnych wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 6.

II.    SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1.    Pisemną ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1).

2.    Cenę podaną w ofercie (brutto w PLN) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.    Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz koszt dostawy.

4.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

5.    Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się do jej podpisania, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia.

6.    Oferta zostanie złożona w formie pisemnej w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój Biuro Obsługi Interesanta lub przesłana na adres Urzędu.

7.    Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na Wykonanie tabliczek edukacyjnych (gatunkowych) w ramach zadania pn. Budowa ścieżek edukacyjnych w Solcu-Zdroju.

8.    Termin składania ofert: do dnia 03.07.2017 roku do godz. 11:00.

9.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.    Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w punkcie 8). Oferty, które wpłyną do tut. Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

11.    Kontakt w sprawach dotyczących zamówienia: 041 377 60 39 wew. 19 e-mail: ewa.krol@solec-zdroj.pl.

12.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyborze oferty i zaprosi do podpisania umowy.

13.    Załączniki do zapytania ofertowego:

 

1) druk oferty

2) projekt umowy

p_zastepca.png

 SKAN ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zobacz również: