INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

2017-07-10 08:33:01 Obwieszczenia

Wyznaczam do dnia 30 czerwca 2018 r. termin składania wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową oraz ustalenia wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie.

Działając na podstawie art. 8c ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) Starosta Buski informuje, że w związku z uprawomocnieniem się decyzji znak:GKN.6810.4.47.2016 z dnia 17.05.2017 r., o której mowa w art. 8a ust. 7 ustawy wyznaczam do dnia 30 czerwca 2018 r. termin składania wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową oraz ustalenia wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie. Wnioski mogą składać osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Piasek Mały, o których mowa w art. 6a ustawy tj. osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości Piasek Mały lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej wsi Piasek Mały.

Wniosek, o którym mowa powinien zawierać:

-    określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,

-    imię i nazwisko osoby fizycznej uprawnionej do udziału we wspólnocie, o których mowa w art. 6a,

nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego, o którym mowa w art. 6a,

-    wskazanie adresu do doręczeń.

Ponadto we wniosku wskazuje się dowody, które świadczą:

-    że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową,

-    o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

 

 

 

STAROSTA

JERZY KOLARZ

Zobacz również: