Obwieszczenie - rozbudowa budynku OSP Świniary

2017-07-25 14:20:44 Obwieszczenia

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn:

1) Rozbudowa obiektu remizy OSP w miejscowości Świniary,

obejmująca nieruchomość o numerze ewidencyjnym 432, położonej w miejscowości Świniary, obręb: 0010 Świniary, gmina Solec-Zdrój.

2) Realizacja urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy –Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1332), niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Strony zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 19 oraz składać wypowiedzi i ewentualne uwagi w sprawie.

 

 

   

Zobacz również: