OBWIESZCZENIE

2017-08-17 13:55:32 Obwieszczenia

o zebranym materiale dowodowym w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Solec – Zdrój, dnia 17.08.2017r.

Znak: RIG-III.6730.16.2017


Wójta Gminy Solec-Zdrój

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art 49 Kpa (Dz. U. 2016.23 z dnia 2016.01.07)

zawiadamiam

o zebranym materiale dowodowym w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn:

      1. Rozbudowia obiektu remizy OSP w miejscowości Świniary, obejmująca nieruchomość o numerze ewidencyjnym 432, położonej w miejscowości Świniary, obręb: 0010 Świniary, gmina Solec-Zdrój.

      2. 2) Realizacja urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy –Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1332), niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.


Strony zainteresowane mogą zapoznać się w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Solcu - Zdroju, pokój nr 19 oraz składać wypowiedzi i ewentualne uwagi w sprawie.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o zebrany materiał dowodowy.Z up. Wójta

Grzegorz Jabłoński

insp. ds. gospdarki przestrzennej

Zobacz również: