Zapytanie ofertowe – na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

2017-08-23 00:14:32 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości.

Solec – Zdrój, dn. 22.08.2017

Znak: RIG-III.6830.2.1.2017


Zapytanie ofertowe – na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości


Wójt Gminy Solec – Zdrój zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości.


Przedmiot zamówienia :

Wykonanie rozgraniczenia działki oznaczonej nr ew. 279 ark. 1, obręb Zborów, gm. Solec – Zdrój z działką nr ew. 278 ark. 1 obręb Zborów, gm. Solec – Zdrój

W przedmiotowej sprawie rozgraniczenie ma na celu ustalenie faktycznego przebiegu granic działek przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Rozgraniczenie nieruchomości obejmuje wszystkie czynności techniczne i formalno - prawne niezbędne do sporządzenia całości dokumentacji wraz ze stabilizacją trwałą.


Termin realizacji zamówienia : 3 miesiące od dnia podpisania umowy


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.


Sposób przygotowania oferty :

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim komputerowo, pismem maszynowym lub technicznym drukowanym. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne.


Termin i miejsce złożenia oferty :

Ofertę należy złożyć do dnia 5.09.2017 do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój, parter. Kopertę prosimy zatytułować ,,Oferta cenowa – rozgraniczenie Solec - Zdrój” lub

na adres poczty elektronicznej: grzegorz.jablonski@solec-zdroj.pl w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego.

Za ofertę złożoną w terminie uważa się datę otrzymania oferty a nie datę nadania w Urzędzie Pocztowym.

Zastrzega się prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny.


Zapytania o przedmiot zamówienia :

Wszelkich informacji dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój pok. nr 19 lub telefonicznie 41 377 60 41 wew. 19.
W załączeniu:

Zobacz również: