OBWIESZCZENIE

2017-09-01 08:21:38 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

Solec – Zdrój, dnia 01.09.2017r.

Znak: RIG-III.6730.16.2017


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Solec-Zdrój

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art 49 Kpa (Dz. U. 2016.23 z dnia 2016.01.07)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego pn:


Strony zainteresowane mogą zapoznać się w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy Solec – Zdrój, ul. 1 Maja 10, Solec – Zdrój, pok. 19. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Solec – Zdrój, w miejscu realizacji przedsięwzięcia tj. sołectwie Świniary oraz na stronie BIP urzędu gminy.


Z up. Wójta Gminy Solec - Zdrój

Grzegorz Jabłoński

insp. ds Gospdarki przestrzennej


Zobacz również: