NABÓR PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

2017-09-01 11:26:20 Obwieszczenia

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

Gmina Solec-Zdrój jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich
i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” (dla partnera MŚP realizującego projekt w oparciu o pomoc de minimis).

 Inwestycje zgłaszane przez Oferentów – potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na obszarze rewitalizacji (podobszar rewitalizacji nr 1 – miejscowość Solec-Zdrój) określonym w Programie Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 dostępnym pod linkiem:

http://solec-zdroj.pl/rewitalizacja,2,39,39,p.html

 Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera MŚP.

 Termin składania ofert: od 01.09.2017r. do 25.09.2017r. (do godz. 08:30)

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załączniki do ogłoszenia

  

Solec-Zdrój 01.09.2017r.

                                                                                  

                                                                                                                                             Wójt Gminy Solec-Zdrój

                                                                                                                                                         Adam Pałys

Zobacz również: