Zapytanie ofertowe

2017-09-14 09:37:41 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert cenowych na podział działki o nr ewid. 44 położonej w obrębie Zagajów, gm. Solec - Zdrój.

Solec-Zdrój, dnia 14.09.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert cenowych na podział działki o nr ewid. 44 położonej w obrębie Zagajów, gm. Solec - Zdrój.

I.    Nazwa Zamawiającego:

Gmina Solec-Zdrój ul. 1 Maja 10 28-131 Solec-Zdrój NIP: 655-18-79-623

II.    Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest podział działki o nr ewid. 44 o powierzchni 2,3300ha położonej w obrębie Zagajów, gm. Solec - Zdrój.

Podział polega na wydzieleniu z działki 44 działki o powierzchni 0,30ha.

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności geodezyjne (sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej) wraz ze zgłoszeniem przedmiotowego podziału do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Busku - Zdroju (ujawnienia przedmiotowego podziału w ewidencji gruntów i budynków).

Utrwaleniu punktów granicznych znakami granicznymi betonowymi w terenie.

W oparciu o zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój zatw. Uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2008 roku (z póź. zm) przedmiotowa działka stanowi teren upraw rolnych.

III.    Kryteria oceny i wyboru oferty :

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejszą pod względem ceny brutto dla całego zamówienia.

IV.    Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 28.09.2017 r. do godz. 15:00 na adres: Gmina Solec-Zdrój, ul.1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: grzeaorz.iablonski@solec-zdroi.pl z dopiskiem "Oferta na podział działki Zagajów”

V.    Termin realizacji zamówienia :

3 miesiące od dnia podpisania umowy

VI.    Opis sposobu przygotowania oferty :

Ofertę należy złożyć na przygotowanym formularzu ofertowym - załącznik nr 1.

Zastrzega się prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.

 

W załączeniu:

 

 

WÓJT

mgr inż. Adam PałysZobacz również: