Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2017-10-16 11:58:51 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2016 poz.2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą własność gminy Solec –Zdrój

 

Adres nieruchomości:

Zborów gm. Solec – Zdrój, woj. świętokrzyskie

Nr działki ewidencyjnej :

143/3

Obręb ewidencyjny :

0017 – Zborów

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej :

KW KI1B/00024851/1

Powierzchnia nieruchomości :

0,0104 ha

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości wg. MPZP dla gminy Solec – Zdrój :

Na podstawie MPZP dla Gminy Solec – Zdrój działka stanowi teren przeznaczony pod zabudowę zagrodową.

Sposób zagospodarowania nieruchomości powinien być zgodny z przeznaczeniem w MPZP.

Cena nieruchomości

 

1 700,00 zł

Opisana nieruchomość podlega zbyciu w trybie bezprzetargowym – bezpośredniemu sąsiadowi przedmiotowej nieruchomości tj. panu Ryszardowi Kowalik będącemu właścicielem nieruchomości sąsiedniej, zabudowanej w miejscowości Zborów.

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o zakup w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Bliższe informacje nt. treści wykazu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w przy ulicy 1-go Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój, w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie 41 377 60 41 wew. 11.

Zobacz również: