OGŁOSZENIE

2017-11-23 10:11:42 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza na rok 2018 otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój (w dalszym ciągu tekstu ŚDS).

O G Ł O S Z E N I E

 

23.11.2017 r.

 

       Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza na rok 2018 otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój (w dalszym ciągu tekstu ŚDS).

 

      Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych o których mowa w art.3    ust 2 oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395).

 

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania.

1. Powierzenie realizacji zadania  polegającego na prowadzeniu  na terenie gminy Solec-Zdrój 

    ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie ŚDS.

2. Na realizację zadania kwota w wysokości 559 949,00 zł.

3. Dotacja ta winna być przeznaczona w całości na działalność bieżącą ŚDS.

4. Dotacje będą przyznane odpowiednio:

    – miesięcznie przez cały okres realizacji zadania w 12 transzach : styczeń-grudzień 2018r.

       miesięcznie po 1/12 kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania przedmiotowego zadania określają

    przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

    (jednolity tekst ustawy: Dz. U. z 2014 r.)

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr157,poz.1240 z póź.

    zm.)

c) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz .U. z 2009 r. Nr 17, poz.1362 z

    póź. zm.)

d)  rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia  2016r.

     w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 

     publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300)

2. Warunkiem przyznania dotacji będzie zawarcie umowy pisemnej pomiędzy Gminą Solec-

     Zdrój, a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

 

III. Termin i miejsce składania ofert.

1.Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2017 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu

    Gminy Solec-Zdrój  w godz. 7.00-15.00.

2.Oferta nie złożona we wskazanym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Dokonywanie wyboru oferty na realizację zadania nastąpi w terminie do dnia 20 grudnia

    2017 roku w trybie konkursu otwartego.

2. Dokonywanie wyboru ofert zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

   Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

   (Dz.U.z 2010 r.,Nr 238,poz.1586) tylko na pobyt dzienny.

 

3. Kryteria wyboru ofert

 

3.1. Kryteria formalne:

a) oferent jest organizacją pozarządową, o której mowa w art.3 ust. 2 lub podmiotem

     wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

     publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność statutową w  danej dziedzinie;

b) przedłoży kompletną ofertę na wymaganym druku wraz z załącznikami, podpisaną przez

    osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. W ofercie należy szczegółowo

    opisać w szczególności, standardy wynikające z § 9-12 (zatrudnienie) oraz z § 18

    (standardy usług) powołanego rozporządzenia MP i PS z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie

    środowiskowych domów samopomocy.

 

3.2. Kryteria merytoryczne:

a) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,

b) ocena proponowanej przez oferenta jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy

    udziale  których oferent będzie realizować zadanie,

c) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do

    zakresu  rzeczowego zadania,

d) uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność

     założeń zadania do oczekiwanych efektów),

e) uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych podmiotowi w latach

    poprzednich(rzetelność, terminowość, oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel

    środków).

 

W 2017 roku zadania w zakresie objętym konkursem zrealizowano za kwotę 480 654,60.

 

 

Załączniki :

Załącznik nr 1

Załącznik nr 5

Zobacz również: