OBWIESZCZENIE_

2008-03-10 10:58:18 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów Dotyczącej miejscowości Magierów

wzór


Solec-Zdrój, dnia 10.03.2008.


Znak: GŚP.II.7624-6/08


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm)

zawiadamiam, że na wniosek Gminy w Solcu Zdroju zostało wszczęte postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów

Dotyczącej miejscowości Magierów, Gmina Solec Zdrój

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Z uwagi na ukształtowanie terenu zaprojektowano 27 przydomowych przepompowni sieciowych. Przewody kanalizacji tłocznej projektuje się z rur ciśnieniowych PE 110 szereg SDR 17,6. Kanalizację sanitarną grawitacyjną projektuje się z rur z tworzywa sztucznego PVC-U SN12 o średnicach Dn160mm, Dn200mm. Studzienki rewizyjne projektuje się z rur z tworzywa PP o średnicy Dn425mm niewłazowe do inspekcji z poziomu terenu. Dla umożliwienia kontroli z poziomu dna studzienki zastosowane zostaną studzienki rewizyjne betonowe o średnicy Dn1200mm. Przykrycie studzienek betonowych płytą żelbetową z pierścieniem żelbetowym odciążającym oraz włazem żeliwnym typu D–400.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie układ sieci grawitacyjno-ciśnieniowy z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków w miejscowości Wełnin.


Z treścią wniosku można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy , pok. Nr 3 w godz. 715 – 1515

Z up. WÓJTA
mgr inż.Artur Cygan
ZASTĘPCA WÓJTA

Zobacz również: