OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2018-01-05 12:07:47 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój działając na podstawie art. 28 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.Dz.U.2016 poz.2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Adres nieruchomości:

Piestrzec gm. Solec – Zdrój, woj. świętokrzyskie

Nr działki ewidencyjnej :

1033

Obręb ewidencyjny :

0006 - Piestrzec

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej :

KW KI1B/00048970/5

Powierzchnia nieruchomości :

0,14 ha

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości wg. MPZP dla gminy Solec – Zdrój :

Na podstawie MPZP dla Gminy Solec – Zdrój działka stanowi teren upraw rolnych.

Sposób zagospodarowania nieruchomości powinien być zgodny z przeznaczeniem w MPZP.

Cena nieruchomości

3 000,00 zł
 

 

II. Powyższa nieruchomość jest wolna od obciążeń.

III. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w wyznaczonym terminie wadium w gotówce we właściwej wysokości oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji przetargowej:

- oryginał dowodu wpłaty wadium

- dokument tożsamości

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie później niż 3 m-ce przed dniem przetargu

-  osoby reprezentujące uczestników przetargu, udzielone im pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie

Cudzoziemców chcących nabyć nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1061 ze zmianami).

IV. Przetarg odbędzie się dnia  2.03.2018 o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Solcu - Zdroju w sali konferencyjnej urzędu (II piętro).

V. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny nieruchomości brutto do dnia 27.02.2018 na konto Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju Nr 66 85170007 0000 0000 0390 0013 w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu – Zdroju.

Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju potwierdzi , że otrzymał taki przelew do dnia 27.02.2018 r. do godz. 15.00. Przedłożenie kopii polecenia przelewu wystawionego przez oferenta jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia  terminowego wniesienia wadium, w dniu przetargu należy przedłożyć kopię dokonanego polecenia przelewu, na którym znajdować się będzie oryginalny stempel potwierdzający dokonanie przelewu.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osobie, która wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym

uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w ciągu trzech dni po jego zakończeniu.

Wadium przepada w przypadku nie stawienia się nabywcy w Kancelarii Notarialnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   w wyznaczonym przez Wójta Gminy Solec-Zdrój  terminie sporządzenia aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje dotyczące  przetargu można uzyskać  w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich przy ulicy 1-go Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie 41 377 60 41 wew. 11.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

 

 WÓJT

mgr inż. Adam Pałys

Zobacz również: