Obwieszczenie

2018-04-27 12:19:48 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Solec-Zdrój

Solec – Zdrój, dnia 27.04.2018r.

Znak: RIG-III.6730.16.2017.2018

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Solec-Zdrój

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art 49 Kpa  (Dz. U. 2016.23 z dnia 2016.01.07)

zawiadamiam

o wydaniu zmiany decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z dnia 27.04.2018r znak:  RIG-III.6730.16.2017 dla inwestycji pn:

1.      Rozbudowa obiektu remizy OSP w miejscowości Świniary, obejmująca nieruchomość o numerze ewidencyjnym 432, położonej w miejscowości Świniary, obręb: 0010 Świniary, gmina Solec-Zdrój.

2.      Realizacja urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy –Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1332), niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Przedmiotowa zmiana dotyczy zapisu na stronie 2, dział II pkt 1 lit b decyzji: Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych a w szczególności w zakresie o treści:

b) „dach obiektu – płaski lub jednospadowy o nachyleniu płaszczyzny 00 do 450, w dostosowaniu do wymogów obowiązujących przepisów szczególnych. Odpowiednio do geometrii dachu, ustala się równoległy bądź prostopadły kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do zewnętrznych ścian budynku objętego rozbudową. Zaleca się stosowanie w obiekcie poszerzonych okapów

            Strony zainteresowane mogą zapoznać się w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy Solec – Zdrój, ul. 1 Maja 10, Solec – Zdrój, pok. 19. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Solec – Zdrój, w miejscu realizacji przedsięwzięcia tj. sołectwie Świniary oraz na stronie BIP urzędu gminy.

           

 

Z up. Wójta Gminy Solec - Zdrój

Grzegorz Jabłoński

insp. ds Gospdarki przestrzennej

Zobacz również: