USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2018-09-19 12:35:55 Obwieszczenia

Ogłoszenie o zamówieniu

logotyp.png


S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w
Z a m ó w i e n i a (SIWZ)


  1. Nazwa i adres Zamawiającego:


Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju

ul. 1-go Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

Tel (41) 377 60 39 fax (41) 377 60 22

Adres e - mail: sekretariat@gops.solec-zdrój.pl

Strona: : www.solec-zdroj.eu

Prowadzący postępowanie:

Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba

Kielce, ul. Warszawska 7 lok. 27A

Strona internetowa: www.kancelariajiz.pl

e-mail: przetargi@kancelariajiz.pl

ZAŁĄCZNIKI - DOKUMENTACJA SPAKOWANA WIN RAR

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA WYKONAWCÓW 2 

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA WYKONAWCÓW 3 -ZMIANA TERMINU

ZAŁĄCZNIK NR 8 WYKAZ OSÓB -AKTUALNY 

INFORMACJA O WYNIKACH 

Zobacz również: