Zawiadomienie

2019-11-13 12:38:08 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07 ze zm.) zawiadamia się, że z wniosku Gminy Solec – Zdrój zostało wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 209 położonej w miejscowości Żuków

Solec - Zdrój, dn.  13.11.2019.

Znak: RIG-III.6831.9.2019

  

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

            Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07 ze zm.) zawiadamia się, że z wniosku Gminy Solec – Zdrój zostało wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 209 położonej w miejscowości Żuków. W wyniku podziału nieruchomości powstaną nowo utworzone działki:

1.        nr  209/1 o pow. 0,2961 ha                             

2.        nr  209/2 o pow. 0,2348 ha 

3.        nr  209/3 o pow. 0,0085 ha

             Zainteresowane strony na podstawie art. 49 ust 2 Kpa w ciągu 14 dni od dnia ukazania się zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Solcu - Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój, pok. Nr 19 w godzinach od 700 do 1500  i zgłosić ewentualne zastrzeżenia, wnioski i uwagi w sprawie.

 

 

Otrzymują:

1)    Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju oraz BIP dnia 13.11.2019r.

2)    Wywieszono na tablicy ogłoszeń sołectwa Żuków

Zobacz również: