Zawiadomienie

2019-12-09 08:55:38 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z wniosku Gminy Solec – Zdrój zostało wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości, działki o nr ewid. 209 położonej w miejscowości Żuków

Solec - Zdrój, dn.  09.12.2019.

Znak: RIG-III.6831.9.2019

 Z A W I A D O M I E N I E

   Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z wniosku Gminy Solec – Zdrój zostało wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości, działki o nr ewid. 209 położonej w miejscowości Żuków. W wyniku podziału nieruchomości powstaną nowo utworzone działki:

 1.      nr  209/1 o pow. 0,2961 ha                                                                                                 

2.      nr  209/2 o pow. 0,2348 ha 

3.      nr  209/3 o pow. 0,0085 ha

   

            Na podstawie art. 10 w związku z art. 49 ust 2 Kpa w ciągu 14 dni od dnia ukazania się zawiadomienia każda ze stron postępowania, w każdym stadium postępowania a przede wszystkim przed wydaniem decyzji może zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie oraz wypowiedzieć się, co do zebranych materiałów w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju w ref. Inwestycji, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska pok. Nr 19 w godz.  700 – 1500

 Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrany materiał dowodowy.

          

Otrzymuje:

1)    Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju oraz BIP dnia 09.12.2019r.

2)    Wywieszono na tablicy ogłoszeń sołectwa Żuków

Zobacz również: