Z A W I A D O M I E N I E

2019-12-27 11:25:05 Obwieszczenia

Na podstawie art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie podziału nieruchomości, działki o nr ewid. 209 położonej w miejscowości Żuków.

Solec – Zdrój, dn. 27.12.2019.

Znak: RIG-III.6831.9.2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie podziału nieruchomości, działki o nr ewid. 209 położonej w miejscowości Żuków.

W wyniku podziału nieruchomości powstaną nowo utworzone działki:

1.      nr  209/1 o pow. 0,2961 ha                                                                                                 

2.      nr  209/2 o pow. 0,2348 ha 

3.      nr  209/3 o pow. 0,0085 ha

 

Każda ze stron postępowania z przedmiotową decyzją  może zapoznać w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju w ref. Inwestycji, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska pok. Nr 19 w godz.  700 – 1500

 

         Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 w terminie 14 dni od daty ogłoszenia o wydaniu decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Solec - Zdrój.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

 

 

Otrzymuje:

1)      Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju oraz BIP dnia 27.12.2019r.

2)      Wywieszono na tablicy ogłoszeń sołectwa Żuków

Zobacz również: