OBWIESZCZENIE

2008-03-21 11:31:27 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów .Dotyczącej miejscowości Piestrzec

wzór


Solec Zdrój, dnia 2008.03.18.

.

Znak: GKB.II.7624-9/07


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm) Wójt Gminy zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia 2008.03.18. Znak: GKB.II.7624-9/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie i przebudowie systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

dotycząca miejscowości Piestrzec, Gmina Solec - Zdrój.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Piestrzec, Gmina Solec – Zdrój wraz z pompowniami P6 i P7 , z przebiegiem tras określonych na mapie zasadniczej w skali 1 : 5000, stanowiącą załącznik Nr 1 do decyzji.

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego przewidziana jest poprzez:

- projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U o średnicy Dn 200 mm, Dn 160 mm, zbierającą ścieki sanitarne z poszczególnych gospodarstw poprzez przykanaliki,

- pompownie sieciowe ścieków P6 i P7, na działkach nr ew.1556 i 1542, umożliwiające transport ścieków z niższych poziomów terenu do głównych kolektorów sanitarnych oraz 5 sztuk zagrodowych minipompowni ścieków,

- projektowaną sieć kanalizacji tłocznej.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie układ sieci grawitacyjno-ciśnieniowy z doprowadzeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary.


Z treścią decyzji można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy , pok. Nr 3 w godz. 715 – 1515

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm),

Z up. WÓJTA
mgr inż.Artur Cygan
ZASTĘPCA WÓJTA

Zobacz również: