Obwieszczenie

2020-05-04 13:43:11 Obwieszczenia

Wójt gminy Solec-Zdrój zawiadamia o zebranym materiale dowodowym w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn: Budowa odcinka elektroenergetycznej linii średniego i niskiego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie.

Solec – Zdrój, 04.05.2020

Znak: RIG-III.6730.6.2020

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Solec-Zdrój

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam

o zebranym materiale dowodowym w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn:

 

Budowa odcinka elektroenergetycznej linii średniego i niskiego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych:

·        25 i 88/10, położoną w miejscowości Zielonki, gmina Solec–Zdrój,

·        99, 153, 846/1, 846/2, 846/3, 523, 524, 525, położoną w miejscowości Świniary, gmina Solec–Zdrój.

O zakresie programowym obejmującym: linię napowietrzno-kablową SN 15kV o długości około 0,45 km (450 m), stację transformatorową słupową 15/0,4 kV – 1 szt. oraz linię kablową nN 0,4 kV, o długości ok. 0,15 km (150 m).

 

Strony zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 19 oraz w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia składać wypowiedzi i ewentualne uwagi w sprawie.

Po tym terminie w oparciu o zebrany materiał dowodowy zostanie wydana decyzja administracyjna

Z up. Wójta

Grzegorz Jabłoński

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej

 

 

Otrzymują:

1)      Tablica ogłoszeń w miejscowości Zielonki

2)      Tablica ogłoszeń w miejscowości Świniary

3)      Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Solec - Zdrój

4)      BIP

5)      A/a

Zobacz również: