OBWIESZCZENIE

2008-04-01 10:43:04 Obwieszczenia

Budowa drogi gminnej nr 1564002 na odcinku Piasek Mały - Kolonia Zagajów w gminie Solec Zdrój

wzór

Solec Zdrój, dnia 2008.04.01.

.

Znak: GKB.II.7624-12/07


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm) Wójt Gminy zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia 2008.04.01. Znak: GKB.II.7624-12/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi gminnej nr 1564002 na odcinku Piasek Mały - Kolonia Zagajów w gminie Solec Zdrój


Z treścią decyzji można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy , pok. Nr 3 w godz. 715 – 1515

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm),

Z up. WÓJTA
mgr inż.Artur Cygan
ZASTĘPCA WÓJTA

Zobacz również: