ZAWIADOMIENIE

2020-12-21 11:36:42 Obwieszczenia

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Sandomierz, 16.12.2020 r.

 logo_wody_polskie.png

 

 

KR.ZUZ.4.4210.183.2020.ES

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 389 pkt. 1, art. 35 ust. 3 pkt 1 i pkt 9, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Gminy Solec - Zdrój z siedzibą ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, złożonego w 06.08.2020 r. (data wpływu 10.08.2020 r.) oraz jego uzupełnieniami w dniach 30.10.2020 r. (data wpływu 02.11.2020 r.), 12.11.2020 r. (data wpływu 16.11.2020 r.) i 30.11.2020 r. (data wpływu 02.12.2020 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. pobór wód podziemnych z utworów kredowych na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Piestrzec na potrzeby zaopatrzenia w wodę wodociągu grupowego gminy Solec-Zdrój oraz odprowadzanie do wód - wód pobranych i niewykorzystanych tj. odprowadzanie wód nadmiarowych do rzeki Struga Piestrzecka, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej o nr 1369 obręb 0006 Piestrzec, gmina Solec-Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

 

Zasięg obejmuje działki ewidencyjne o nr 259, 260, 261, 262, 263, 264/2 i 1369 obręb 0006 Piestrzec, gmina Solec-Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a; 27-600 Sandomierz, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 1, w godzinach pracy Zarządu (poniedziałek – piątek, 700-1500). Sprawę prowadzi pani Ewa Sieradzka (telefon tel.: (12) 62 84 260) a ewentualne wnioski
i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Ponadto informuje się, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną w oparciu o posiadane dowody i materiały.            

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U.
z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Sandomierzu i Urzędu Gminy Solec - Zdrój oraz na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej ww. urzędów.

 

 

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej https://wodypolskie.bip.gov.pl

Pouczenie

Wskazuje się, iż stronie, w przypadku nie załatwienia sprawy w terminach określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) lub w terminie wyznaczonym przez organ w zawiadomieniu o przewidywanym terminie załatwienia sprawy, przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

Informuje się, iż zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania  tego obowiązku  doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto zgodnie z art. 40 § 4 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Ponadto wskazuje się, iż w myśl art. 391 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

1)   złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;

2)   wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;

3)   wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

W związku z powyższym organ informuje, iż stronie w niniejszym postępowaniu przysługuje prawo wystąpienia do organu
z wnioskiem o doręczanie jej pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
art. 2 pkt 5 ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się jak w zał. nr 1.

Dariusz Gorzkiewicz

/Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu/

/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/


Zobacz również: