Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju ogłasza

2021-04-06 09:16:08 Nabór

nabór na stanowisko opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju.

Przewidywane rozpoczęcie pracy na stanowisku: 08.04.2021r.

Rodzaj umowy: umowa o pracę lub umowa zlecenie.

 

I. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie minimum podstawowe oraz posiadanie dyplomu ukończenia kursu lub  szkoły na jednym z kierunków:

- pielęgniarka dyplomowana,

- opiekunka domowa,

- opiekunka środowiskowa,

- opiekun medyczny,

- opiekun osoby starszej,

2. obywatelstwo polskie (lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a w przypadku braku obywatelstwa polskiego - posiadanie znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),

3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6. nieposzlakowana opinia,

II. Wymagania dodatkowe:

1. samodzielność, sumienność i obowiązkowość;

2. odpowiedzialność;

3. umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość,          umiejętność pracy w zespole);

4. wysoka kultura osobista,

5. doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,

6. prawo jazdy oraz własny środek transportu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. czynności higieniczno-pielęgnacyjne,

2. czynności gospodarcze,

3. czynności opiekuńcze,

4. czynności aktywizujące społecznie,

5. przygotowywanie podopiecznemu posiłków z dostosowaniem diety do stanu jego zdrowia,

6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

7. bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi i pozostałymi pracownikami GOPS w Solcu- Zdroju

8. inne zadania zlecone przez Kierownika.

IV. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. list motywacyjny;

2. życiorys – curriculum vitae;

3. oświadczenia:

a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie

 oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

Dokumenty dodatkowe- kserokopie:

1) świadectwa pracy;

2) zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach;

3) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku.

V. 1. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć na biurze obsługi interesanta w  budynku Urzędu Gminy / GOPS w Solcu- Zdroju bądź wysłać pocztą (z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na opiekuna”) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju, ul. 1- go Maja 10, 28-131 Solec- Zdrój .

2. Termin przyjmowania ofert upływa   dnia 07.04 o godzinie 12:00. Oferty    złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 3776039 wew. 27

5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie GOPS.

 

Zobacz również: