Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2021-08-11 13:53:44 Obwieszczenia

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn: Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie.

Solec – Zdrój, dnia 11.08.2021r.

Znak: RIG-III.6730.6.2021

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Solec-Zdrój

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn:

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie,

obejmującej część nieruchomości o numerach ewidencyjnych 87, 58, 89, 13/4, 13/5, 13/2, 13/3, 41, 43, 44, 45/2, 45/1, 46/1, 47, 48/2, 40, 50/1, 51/1, 51/2, 52, 56/1, 57, 39, 56/2, 55, 54, 88/7, 88/6, 88/11, 88/15, 88/14, 88/16, 88/17, 88/19, 88/20, 88/21, 88/22, 88/23, 88/24, 88/25, 88/26, 88/1, 88/5, 88/2, 86/1, 88/3, 88/4, 142, 130, 148, 129/1, 128/1, 143, 144, 154, 156, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 180, 189 położonych w miejscowości Zielonki, obręb 0018 Zielonki, gmina Solec–Zdrój.

 Strony zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 27 oraz składać wypowiedzi i ewentualne uwagi w sprawie.

  

Otrzymują:

1)      Tablica ogłoszeń w miejscowości Zielonki

2)      Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Solec - Zdrój

3)      BIP

4)      A/a

 

 

 Zobacz również: