OBWIESZCZENIE

2008-05-02 07:47:45 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Magierów, Gmina Solec - Zdrój.


Solec - Zdrój , dnia 7.05.2008.

.

Znak: GPŚ.I.7331-10/08


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 7.05.2008 zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,

dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

dotycząca miejscowości Magierów, Gmina Solec - Zdrój.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, rurociągami tłocznymi, pompowniami przydomowymi wraz z wszelkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania oraz zasilaniem w energie elektryczna, obejmującej nieruchomości położone w miejscowości Magierów o numerach ewidencyjnych wykazanych na mapach stanowiących załącznik graficzny.


Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 3 w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, pok. nr 3 w godzinach 7.15-15.15. oraz składać wypowiedzi i ewentualne uwagi co do zebranych dowodów i materiałów.

Z up. WÓJTA
mgr inż.Artur Cygan
ZASTĘPCA WÓJTA

Zobacz również: