ZAWIADOMIENIE

2021-10-05 14:38:19 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój zawiadamia, że w dniu 05.10.2021r. wydał pozytywną opinię wstępnego projektu podziału działki o nr ewid. 240 położonej w obrębie miejscowości Piestrzec (strażnica OSP), gm. Solec - Zdrój, (Postanowienie Znak: RIG-III.6724.10.2021)

Solec - Zdrój, dn. 05.10.2021.

Znak: RIG-III.6724.10.2021

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 97a ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Wójt Gminy Solec - Zdrój

zawiadamia, że w dniu 05.10.2021r. wydał pozytywną opinię wstępnego projektu podziału działki o nr ewid. 240 położonej w obrębie miejscowości Piestrzec (strażnica OSP), gm. Solec - Zdrój, (Postanowienie Znak: RIG-III.6724.10.2021)

 

Podział ma na celu uregulowanie przebiegu granicy działki. W wyniku podziału powstaną działki o nr: 240/1 o pow. 0,0045 ha, 240/2 o pow. 0,1097 ha, 240/3 o pow. 0,0123 ha

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Solec – Zdrój, pok. 34 w godzinach od 700 do 1500 .

Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu wyżej wymienionego postanowienia.

Zawiadomienie wywieszono na BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Piestrzec.

Zobacz również: