Obwieszczenie

2021-11-04 08:33:24 Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego pn: Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie.

Solec – Zdrój, dnia 04.11.2021

Znak: RIG-III.6730.6.2021

 

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Solec-Zdrój

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art 49 Kpa (Dz.U.2020.256 z dnia 2020.02.18)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego pn:

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie,

obejmującej część nieruchomości o numerach ewidencyjnych 87, 58, 89, 13/4, 13/5, 13/2, 13/3, 41, 43, 44, 45/2, 45/1, 46/1, 47, 48/2, 40, 50/1, 51/1, 51/2, 52, 56/1, 57, 39, 56/2, 55, 54, 88/7, 88/6, 88/11, 88/15, 88/14, 88/16, 88/17, 88/19, 88/20, 88/21, 88/22, 88/23, 88/24, 88/25, 88/26, 88/1, 88/5, 88/2, 86/1, 88/3, 88/4, 142, 130, 148, 129/1, 128/1, 143, 144, 154, 156, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 180, 179, 86/2 położonych w miejscowości Zielonki, obręb 0018 Zielonki, gmina Solec–Zdrój.

Zakres programowy inwestycji:

·         Budowa ok. 2200,0 mb (2,2 km) odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Ø25-160 mm.

 

Strony zainteresowane mogą zapoznać się w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy Solec – Zdrój, ul. 1 Maja 10, Solec – Zdrój, pok. 50.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Solec – Zdrój, w miejscu realizacji przedsięwzięcia tj. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zielonki oraz na stronie BIP.

Zobacz również: