OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

2008-05-09 09:39:34 Obwieszczenia

wzór

WÓJT GMINY
 Solec-Zdrój    
                                                                                                                                                                                                                                                                    Solec-Zdrój, dnia 10. 05.2008r.


OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIEo ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z wprowadzonymi zmianami wynikającymi z Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego Nr NK.I-0911/53/08 z dnia 07.04.2008r., obejmującego obszar gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój w granicach administracyjnych.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 34 oraz art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami) a także uchwał Rady Gminy Solec Zdrój: nr II/23/02 z dnia 10 grudnia 2002r., nr VII/49/2003 z dnia 12 września 2003r. oraz nr XIII/81/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r.


zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój, z wprowadzonymi zmianami wynikającymi z Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego Nr NK.I-0911/53/08 z dnia 07.04.2008r., obejmującego obszar gminy z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój, w granicach administracyjnych, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21.05. 2008 r. do 19.06.2008r. w siedzibie Urzędu Gminy w pok. nr 7 w godz. od 08.00 do 15.00

Jednocześnie informuję, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Gminy Solec Zdrój.


Dyskusja publiczna nad wprowadzonymi w projekcie planu miejscowego zmianami odbędzie się w dniu 16.06.2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 10.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje wprowadzone zmiany do projektu planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można również wnieść w zakresie wprowadzonych zmian do prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko.


Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Solec-Zdrój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2008

 WÓJT
mgr inż.Adam Pałys

Zobacz również: