OBWIESZCZENIE

2008-05-15 12:20:23 Obwieszczenia

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej i linii napowietrznej niskiego napięcia, dotycząca miejscowości Sułkowice, Gmina Solec - Zdrój.

Solec - Zdrój , dnia 14.05.2008.


Znak: GPŚ.I.7331-8/08


OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14.05.2008 zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz ZEORK Dystrybucja Sp.z.o.o. Skarżysko-Kamienna, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

dla inwestycji polegającej na:

budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej i linii napowietrznej niskiego napięcia,

dotycząca miejscowości Sułkowice, Gmina Solec - Zdrój.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: budowe linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej i linii napowietrznej niskiego napięcia, dla zasilania w energię elektryczną obiektu Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „AGRO-TRANS” obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 116, położoną w miejscowości Sułkowice, gmina Solec-Zdrój,


Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 3 w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, pok. nr 3 w godzinach 7.15-15.15. oraz składać wypowiedzi i ewentualne uwagi co do zebranych dowodów i materiałów.

Zobacz również: