DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2022-06-03 07:58:51 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 i 583), Wójt Gminy Solec-Zdrój do dnia 31 maja 2022r. przedstawił Radzie Gminy Solec-Zdrój „Raport o stanie Gminy Solec-Zdrój za rok 2021” stanowiący kompendium wiedzy na temat działalności Wójta oraz organów samorządowych w 2021 roku.

Podczas sesji, na której będzie podejmowana uchwała Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi absolutorium, nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której Radni będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych.

 

W debacie będą mogli zabrać głos także Mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Solec-Zdrój poparte podpisami co najmniej 20 osób pisemne zgłoszenie, zawierające jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Zgodnie z ustawą, w debacie może wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców, chyba że Rada Gminy zdecyduje inaczej. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Solec-Zdrój odbędzie się
24 czerwca 2022r. (piątek), w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23 czerwca 2022 r. (czwartek), do godziny 15:00 w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju.

 

Raport o stanie Gminy Solec-Zdrój za 2021 rok dostępny jest pod adresem:

http://bip.solec-zdroj.pl/pliki/raport_o_stanie_gminy_solec_zdroj_rok_21.pdf

Zobacz również: