OBWIESZCZENIE

2008-06-18 11:43:22 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wełnin , Gmina Solec - Zdrój.


Solec - Zdrój , dnia 17.06.2008


Znak: GPŚ.I.7331-9/08


OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17.06.2008. wpłynęły wszystkie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,

dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wełnin , Gmina Solec - Zdrój.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

budowe mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności Q d.śr = 700 m3/d i oczyszczalni ścieków pokąpielowych o wydajności Q d.śr = 200 m3/d wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla obsługi terenów skanalizowanych miejscowości Solec Zdrój, Magierów, Zborów , Żuków, Kików, Wełnin, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 51, 52, 54, 151, 152, 153 położone w miejscowości Wełnin oraz działki o numerach ewidencyjnych 583/1 i 601, położone w miejscowości Solec Zdrój.


Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 3 w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, w godzinach 7.15-15.15. oraz składać wypowiedzi i ewentualnie uwagi co do zebranych dowodów i materiałów.


Zobacz również: