OBWIESZCZENIE z dnia. 2008.07.14

2008-07-15 11:35:43 Obwieszczenia

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./ oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego( jed. tekst Dz. U. Nr 98poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że wpłynęły wszystkie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie trawiastego boiska sportowego, wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania.

Zakres przedsięwzięcia dotyczy działki o nr ew. 142 , usytuowanej w miejscowości Zagajów gmina Solec-Zdrój. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, pok. nr 3 w godzinach 7.15-15.15. oraz składać wypowiedzi i ewentualne uwagi co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. od 2008.07.14. do 28.07.2008r.
(Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm)),
Solec - Zdrój , dnia. 2008.07.14.
Znak: GPŚ.I.7331-23/08


Z up. Wójta
Mgr inż. Artur Cygan
Zastępca Wójta

Zobacz również: