OBWIESZCZENIE

2008-07-23 09:39:06 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Włosnowice, Gmina Solec – Zdrój.

 

Solec Zdrój, dnia 2008.07.21.

Znak: GKB.II.7624-10/07OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm) Wójt Gminy zawiadamia, że w dniu 2008.07.22. zostało wydane postanowienie Znak: GKB.II.7624-10/07 wyjaśniające treść uzasadnienia decyzji z dnia 2008.03.11. Znak : GKB.II.7624-10/07 odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko oraz analizę wyboru najkorzystniejszego wariantu lokalizacji kanalizacji sanitarnej ze względów ekonomicznych i ekologicznych przynoszącym korzyść społeczeństwu i ochronie przyrody dla inwestycji pn: Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Włosnowice, Gmina Solec – Zdrój.


Z treścią postanowienia można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy , pok. Nr 3 w godz. 715 – 1515

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (rt. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm),
Wójt

Mgr inż. Adam Pałys


Zobacz również: